Avís legal, política de privacitat i política de cookies

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’ entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet WWW.FRITECMA.ES

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: FRIO TECNICO MALLORCA, SLU

CIF: B16544090

Domicili: C/ CAN ROSSELLO, 6A, NAVE 10 07199 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Direcció de correu electrònic: oficina@fritecma.com.

Telèfon: 971126778

INSCRIT EN EL REGISTRE MERCANTIL ILLES BALEARS AL TOM 2729 , FOLI 140, FULLA PM 82622,

LLIBRE , SECCIÓ 8, Activitat: INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.FRITECMA.ES, s’hauran d’acceptar les condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. L’usuari i / o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l’usuari i / o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix FRIO TECNICO MALLORCA, SLU.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW.FRITECMA.ES La utilització d’aquest web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a la qual s’accedeix.
 2. A través de la pàgina web, WWW.FRITECMA.ES facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals
 4. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, FRIO TECNICO MALLORCA, SLU condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts a la web, al previ ompliment de l’corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
 5. L’usuari s’obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web WWW.FRITECMA.ES.
 6. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 7. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.
 8. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web.
 9. L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 10. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web.

No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

 1. Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
 2. Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut d’el qual no sigui titular l’usuari.
 3. L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o com a conseqüència de l’ús de la web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.
 4. L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable de l’contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts. 

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquest últim haurà de fer ús de l’correu electrònic oficina@fritecma.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim a l’registrar-se a la pàgina web WWW.FRITECMA.ES L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis oferts en la mateixa, la utilització de l’correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament a l’fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació de l’tractament de les seves dades de caràcter personal: 

RESPONSABLE: FRIO TECNICO MALLORCA, SLU, NIF/CIF: B16544090, DIRECCIÓ: C/ CAN ROSSELLO, 6A, NAVE 10,  CP: 07199 PALMA DE MALLORCA, TELÈFON 971126778, EMAIL: oficina@fritecma.com. 

FINALITAT: A FRIO TECNICO MALLORCA, SLU tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i / o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i / o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes de l’tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per tractar les dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i / o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i / o vendre el producte i / o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, llevat obligació legal. Tanmateix l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable de l’Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades en què el seu informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable de l’Tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a FRIO TECNICO MALLORCA, SLU A C/ CAN ROSSELLO, 6A, NAVE 10, CP: 07199, PALMA DE MALLORCA o al email oficina@fritecma.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació a la pàgina web o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de l’ caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins de el servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes oferts a la web.

1.3. El client / usuari pot exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 de l’Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació a el tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: FRIO TECNICO MALLORCA, SLU, amb domicili a C/ CAN ROSSELLO, 6A, NAVE 10 07199 PALMA DE MALLORCA, BALEARES adjuntant en ambdós casos fotocòpia de l’DNI de client.

11.4. FRIO TECNICO MALLORCA, SLU informa que, si un client vol registrar-se a la web, se li van a demanar tot un seguit de dades de caràcter personal la complimentació resulta obligatòria. Per tant, si no s’aporten / s’emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l’alta a la pàgina web de FRIO TECNICO MALLORCA, SLU. Serà obligació de tots els usuaris / clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de registre, on es demanin dades de caràcter personal, s’assenyalen els diferents camps l’emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través de el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 de Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’Empresa i / o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a el cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de FRIO TECNICO MALLORCA, SLU fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

POLÍTICA DE COOKIES

L’entitat FRIO TECNICO MALLORCA, SLU, amb NIF / CIF: B16544090, domicili a C / CAN ROSSELLO, 6A, NAVE 10 07199 PALMA DE MALLORCA, BALEARS, adreça de correu electrònic: oficina@fritecma.com i web: WWW.FRITECMA.ES li informa a l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. A l’navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al teu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’ ?. Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien el navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, el que li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil a l’personalitzar el seu contingut.

Com s’utilitzen les ‘cookies’ ?. A l’navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

Informació estadística de l’ús del web.

 • La connexió per al l’usuari per mantenir la sessió activa a la web.
 • El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
 • Les últimes recerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.
 • Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
 • Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.
 • Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de ‘cookies’ utilitzades.

A.-Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal aquesta web pot utilitzar tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents.

1.-‘Cookies’ de sessió: les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen a l’acabar la sessió.

2.-‘Cookies’ persistents / Permanents: les ‘cookies’ persistents / permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemades al terminal poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

B.-Tipus de cookies segons la finalitat. Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, el web pot utilitzar:

1 .-‘Cookies’ tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

2 .-‘Cookies’ de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant de el qual accedeix a el servei, la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, la geolocalització de l’terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei.

3 .-‘Cookies’ d’anàlisi estadístiques: són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi de l’comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

4 .-‘Cookies’ publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

5 .-‘Cookies’ de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació de l’comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció de la mateixa

C.-Tipus de cookies segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

1.-‘Cookies’ pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

2.- ‘Cookies’ de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les cookies següents que es detallen a continuació:

COOKIES PRÒPIES

CookieID

(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau de el navegador) 

Tipus

(Pròpia o de tercers) 

Expiració/Duració
(Data de caducitat / Durada de la cookie un cop instal·lada)

Domini
(Amb quin domini s’associa la cookie) 

Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie)  

_omappvs

Pròpies 

Sessió 

www.fritecma.es

ESTRICTAMENT NECESÀRIA.

pll_language

Pròpies 

Persistent.(Temporal)

Duració : 1 ANY

www.fritecma.es

ESTRICTAMENT NECESÀRIA.

_omappvp

Pròpies 

Persistent.(Temporal)

Duració : 11 ANYS

www.fritecma.es

ESTRICTAMENT NECESÀRIA.

COOKIES DE TERCEROS GOOGLE

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau de el navegador) 

Tipus
(Pròpia o de tercers) 

Expiració/Duració
(Data de caducitat / Durada de la cookie un cop instal·lada)

Domini

(Amb quin domini s’associa la cookie) 

Descripció

(Funcionament i finalitat de la cookie) 

1PJAR

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 1 mes

.google.com

 

ANALÍTICA 

CONSENT

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 20 anys

..google.com

TÈCNICA

_APISID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys

..google.com

ANALÍTICA

_NID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 6 mesos 

.google.com

 

PREFERÈNCIES/PERSONALITZACIÓ

_SID   _HSID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys

..google.com

TECNICA.-

_SSID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

ANALITICA/PREFERENCIA

_NID _SID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 6 mesos

..google.com

PUBLICITARIA.-

_ANID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 1 any

..google.com

PUBLICITARIA

_SIDCC

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 3 mesos

..google.com

ANALÍTICA

SEARCH_SAMESITE

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 6 mesos

..google.com

TÈCNICA.-,

_SID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys

..google.com

ANALÍTICA

_SAPISID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys

..google.com

ANALÍTICA

_OTZ

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 1 MES

..google.com

PUBLICITAT

_OGPC

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 1 MES

..google.com

ANALITICA

__Secure-3PAPISID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITARIA

__Secure-3PSID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITARIA

__Secure-3PSIDCC

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITARIA

__Secure-APISID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITARIA

__Secure-HSID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITARIA

__Secure-SSID

Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent 

Caducitat/Duració: 6 mesos

..google.com

PUBLICITARIA

Com administrar ‘cookies’ al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre terminal.

Com s’autoritza a l’Entitat per a l’ús de les galetes d’aquest lloc web?

En relació amb la utilització de cookies d’aquest lloc web descrits a l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consenteix el seu ús de la següent manera: Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina del web, veureu un avís on s’indica que la pàgina web de FRIO TECNICO MALLORCA, SLU utilitza cookies, podent l’usuari acceptar o rebutjar l’ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si l’usuari no configura el seu navegador perquè les galetes no s’activin, a l’navegar pel lloc web de FRIO TECNICO MALLORCA, SLU i utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les cookies.

Com es retira el consentiment per a la utilització de les galetes d’aquest lloc web?

L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de cookies en qualsevol moment a través del seu navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador que utilitza en la seva dispositiu (ordinador, mòbil, tablet).

Sense l’habilitació de les galetes descrites en el quadre anterior els serveis web indicats no es prestaran.

A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors d’Internet:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES

L’Entitat FRIO TECNICO MALLORCA, SLU actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeixi una normativa o bé suprimeixi o empri noves galetes. Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.

A partir del moment en què es posi en coneixement i a disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació davant dita, les noves polítiques de galetes són aplicables substituint de forma automàtica a les anteriorment publicades.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb l’entitat FRIO TECNICO MALLORCA, SLU a través del següent correu electrònic oficina@fritecma.com